KR Kilta säännöt

Kainuun rajavartioston Kilta ry

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kainuun rajavartioston Kilta r.y. ja kotipaikka on Kajaanin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomen valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Killan tarkoituksena on maanpuolustushengen vaaliminen, erityisesti Kainuun rajavartioston ja sen toimintapiirissä asuvan väestön toisiinsa lähentäminen, jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen, killan piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen.

Kainuun rajavartioston rajajoukkoihin koulutettavien varusmiesten sekä henkilökunnan yhteistoiminnan edistäminen sekä sotaveteraanien tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianomaisen luvan saatuaan hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Kainuun raja­vartiostossa ja sen edeltäjäksi tai sille läheiseksi katsottavassa joukko-osastossa palvellut tai palveleva hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy.

Killan kokouksessa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

Killan kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen maksun suorittavan yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

Kunniajäseneksiyhdistys voi killan vuosikokouksessa hallituksen esityksestä valita henkilön joka erityisen ansiokkaasti on toi­minut killan päämäärien hyväksi.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa epäitsenäisiä, rekisteröimättömiä paikallisosastoja killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

4. Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota killasta, ilmoittaa siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitusesitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa. Jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti hallitus voi erottaa killasta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Killan asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Viimeksi mainitut voidaan valita myös killan muusta jäsenistöstä.Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jä­senet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain kolme eroaa ensimmäisenä vuotena arvan perusteella. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään 3 jäsentä haluaa, Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 jäsentä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni

Hallituksen tehtävänä on:

1)   johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
2)   edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia, mikäli neeivät kuulu killan kokouksille
sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana;
3)   kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
4)   toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset;
5)   vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen
perimisestä;
6)   valita killalle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä
heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa;
7)   päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 3 §:n ja 4 §:n
määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa;
8)   laatia killan toiminta- ja tilikertomukset;
9)   laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
10) hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä toiminnantarkastajille/tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Killan vuosikokous pidetään huhtikuun l.päivään mennessä. Muita killan kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää. Killan kutsuu kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Killan kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Killan kutsuu kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä tai sähköpostitse neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten ennen edellisen tammikuun 1 päivää hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Killan purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Raja- ja Merivartiojoukkojen perinneyhdistys ry:lle.